Запошљавање

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области запошљавања: ''Подстицати укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизање запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица.''

Реализоване активности у области запошљавања:

  • Према подацима НСЗ (стање на дан 31. август 2019. године), на евиденцији незапослених лица налазило се 25.611 незапослених лица (12.646  жена), који су се изјаснили као припадници ромске националне мањине. У периоду 01. јануар - 31. август  2019. године у мере активне политике запошљавања укључено је 3.288 незапослених Рома (1.491 Ромкиња). Мерама активног тражења посла обухваћено је 2.759 Рома и Ромкиња, додатним образовањем и обуком 47 лица, програмима запошљавања и подршке ОСИ 289 лица, док је у јавне радове укључено 193 незапослених лица ромске националности. У периоду 01. јануар – 31. август 2019. године запослено је 3.549 припадника (37,21% жене) ромске националне мањине са евиденције НСЗ. Највећи број запослених су лица без квалификација или са ниским нивоом квалификација (удео од 61,26%), док млади до 30 година старости учествују у укупном запошљавању Рома и Ромкиња са евиденције НСЗ са 36,91%.
  • Уз подршку Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивања Рома и Ромкиња, кроз програм волонтирања УН-а уз подршку УНДП-а и УНХЦР-а, обучено је 30 младих Рома и Ромкиња и реализоване су њихове волонтерске праксе у 30 јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
  • У оквиру пројекта ''Подстицање запошљавања младих'' који спроводи ГИЗ, реализују се обуке за потребе тржишта рада различитих профила и мере подршке. У периоду до 31. јула 2019. године, пројектним активностима обухваћено је 12.670 лица (од којих је 1.490 Рома, а 1.060 учесника припада категорији младих). У оквиру мера за унапређење запошљивости и подстицања запошљавања, 1.360 учесника је запослено. Од наведеног броја, 190 лица је ромске националне припадности, а 160 из категорије младих без квалификација или са ниским нивоом квалификација.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије од 29.05.2019. године наводи се да је ''стопа незапослености Рома 36% (45% за Ромкиње) у поређењу са 16% за неромску популацију. Неформално запошљавање је у паду, међутим и даље је високо међу ромском популацијом, док је јаз у погледу неформалне запослености највећи у региону Западног Балкана. Поред тога, Роми су и даље недовољно заступљени у јавној управи.''