Mapa polozaja romskih naselja

Педагошки асистенти

Радно место „педагошки асистент“ је дефинасано (кроз опис посла, стручну спрему и радно искуство који су потребни за обављање послова педагошког асистента) у Уредби о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ( „Сл. Гласник РС“ бр.81/2017,6 од 23.01.2018. и 43 од 6.06.2018.). Радни однос на одређено време са педагошким асистентом/кињом заснива установа на основу конкурса, у складу са Законом уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У школској 2018/19. години укупно је ангажован 261 педагошки асистент/киња у основним школама и у предшколским установама.

Педагошки асистент/киња обавља следеће послове:

  • Пружа подршку деци и ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању;
  • Континуирано сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ради оснаживања породице и унапређивања социјалног и емоционалног статуса деце и ученика у установи;
  • Заједно са органима установе – директором и тимовима, са стручним сарадницима и другим запосленима, остварује интерсекторску сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, надлежним установама, службама, организацијама и удружењима;
  • Пружа помоћ и подршку наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у наставном и ваннаставном образовном процесу у циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима ромске националности којима је потребна додатна образовна подршка.

Резултати праћења постигнућа ученика/ца којима педагошки асистенти пружају подршку

Општине/градови