ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКТИ

Редни број

Назив програма/пројекта

Носилац програма/пројекта

Донатор програма/пројекта

 

Циљ програма/пројекта

Трајање програма/пројекта

1.

ИПА 2013

Техничка помоћ „Унапређење услова живота и становања Рома који тренутно живе у неформалним насељима”

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Европска Унија

Компонента 1: Израда техничке документације и урбанистичких планова;

Компонента 2: Формирање 20 мобилних тимова за инклузију Рома/Ромкиња;

2017-2019. године

2.

ИПА 2013 - Спровођење трајних решења за становање и побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Европска Унија

Обезбеђивање трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима

2017-2019. године

3

ИПА 2014

Пројекат побољшање социо-економских услова живота ромске популације

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастрктуре Републике Србије

Европска Унија

Израда планова детаљне регулације за подстандардна насеља

Озакоњење објеката у ромским подстандардним насељима (10 ЈЛС)

2018-2020. година

4.

ИПА 2016

Подршка Европске Уније инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома 

 

Стална конференција градова и општина

 

Европска Унија

Подршка процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођењу приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

2017-2020. године

5.

ИПА 2014

Обезбеђивање побољшања животних услова интено расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији у Србији и подршка одрживом повратку на Косово

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

Европска Унија

Стамбено збрињавање, доходовне активности, израда бизнис планова и обуке за отпочињање самосталне делатности и подршка локалним самоуправама у изради и реализацији ЛАП-ова

 

2017-2020. године

6.

ИПА II  Програм - Секторска буџетска подршка

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Европска Унија

Подршка Влади Србије у спровођењу реформе образовног система, заснованог на Националној стратегији развоја образовања до 2020. године (ширење мреже педагошких асистената)

2014-2020. године

7.

ROMACTED

Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025. године

Савет Европе

Изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница за јачање капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању у имплементацији, праћењу планова и пројеката који се односе на њих, као и оснаживање ромске заједнице.

2017-2020. година

8.

Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији

GIZ

BMZ

Унапређење оквира за имплементацију Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025,  као и релевантих механизама и друштвених ставова.

2018-2021. година

9. .

Инклузивно предшколско образовање и васпитање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Унапређивањe сарадње између релевантних актера у пружању услуга предшколског васпитања и образовања (укључујући области здравствене заштите, адекватне исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације раног развоја и учење) родитељима и деци узраста од рођења до 6,5 година на локалном нивоу, са фокусом на најостељивије друштвене групе; Бесплатно учешће у програмима ПВО за децу узраста од 3 до 5,5 година из најосетљивијих друштвених група

2017 година.

10.

Подршка раном развоју и образовању ромске деце

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, НВО Романипен, Крагујевац

REF (Early Childhood Program)

Унапређење капацитета и компетенција ЈЛС и предшколских установа за подршку породицама из осетљивих група

2019-2020. година

11.

Унапређивање ИО кроз подршку активностима Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

UNICEF

UNICEF (сопствена средства)

Подршка даљем развоју и примени правног оквира у области ИО (Правилник о условима за рад и програм обуке за педагошког асистента...);                                     Јачање капацитета запослених у образовању за ИО, превенцију осипања;             

Јачање интерсекторске сарадње у циљу обезбеђивање адекватне додатне подршке деци и ученицима;

Јануар 2019-Децембар 2020. године

12.

Побољшане могућности образовања и интеграције Рома у Србији, побољшање запошљавости младих Рома и реинтеграција повратника               

REF, KfW

Министарство за економску сарадњу и развој Немачке

Смањење процента одустајања  из средње школе (прекидања школовања) као и побољшање општег успеха средњошколаца ромске националности:

Стипендирање и менторски програм за ромску децу у средњем образовању

2016-2021. године

13.

Заштита деце од насиља и дискриминације у образовним установама

UNICEF

SIDA

Унапређивање заштите деце од насиља и дискриминације у образовању:

Јачање капацитета запослених у образовању за превенцију насиља и дискриминације у образовању кроз обуке, хоризонатлно учење, менторску подршку школама;                  

2016-2019. године

14.

Превазилажење неједнакости у приступу квалитетном инклузивном образовању деци ромске националности и другој деци која су ван система образовања.

UNICEF

SDC, UNICEF

Креирање адекватних мера подршке за укључивање у редовно образовање деце која су ван система или се образују у сагрегисаним окружењима.

2018-2019. године

15..

Подстицање запошљавања младих

Министарство омлаине и спорта

GIZ

Подршка незапосленим младима од 18 - 35 година старости, укључујући младе који припадају теже запошљивим друштвеним групама (млади Роми, повратници, млади са нижим нивоом образовања, млади који су напустили школовање, млади са инвалидитетом итд.) да побољшају положај на тржишту рада и брже дођу до посла.  

2019-2021

16.

Локалне иницијативе за бољу социјалну укљученост младих Рома и Ромкиња

Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији запериод 2016-2025. године

UNHCR

Запошљавање младих Рома и Ромкиња у локалним самоуправама и/или другим владиним или невладиним институцијама на локалном нивоу

Фебруар 2018 - Децембар 2018. године

17.

Управљање отпадом у контексту климатских промена

GIZ

GIZ

Увођење „најбољих пракси“ за управљање отпадом  на локалном нивоу у три региона јужнобачки, расински ( 17 локалних самоуправа);

Унапређење стандарда за интеграцију сакупљача секундарних сировина у систем управљања отпадом, пилотирање и увођење различитих модела формализације њихове делатности и запошљавања.

2018-2020. година

18.

Миграције за развој

GIZ

BMZ

Побољшање економске и социјалне ре-интеграције повратника по Споразуму о реадмисији и осталих осетљивих група

2019-2020. година

19.

Отворени регионални фонд за југоисточну Европу - Модернизација општинских услуга: подпројекат општинске услуге за креирање могућности за запошљавање рањивих група

GIZ

BMZ

Подршка општинама у побољшању њихових услуга према рањивим групама у циљу стварања могуцћности запошљавања и подстицања социјалне интеграције на локалном нивоу

2018-2020. године

20.

Жене могу!

(у оквиру  Swiss PRO програма)

Отворени клуб, Крагујевац

UNOPS, SDC

Повећане конкурентности 20 припадница ромске националне мањине на тржишту рада

2018. година

21.

Социјално укључивање особа са инвалидитетом ромске националности у Врању

(у оквиру Swiss PRO програма)

Удружење особа са параплегијом, Врање

UNOPS, SDC

Економско оснаживање (обука и запошљавање) две особе са инвалидитетом ромске националности у Врању

2018. година

22.

Нове афирмативне мере за самозапошљавање и бољу позицију Рома у сакупљању секундарних сировина

(у оквиру  Swiss PRO програма)

Поречје-Вучје, Лесковац

UNOPS, SDC

Јачање капацитета ромских задруга за сакупљање секундарних сировина и повећање њихових прихода

2018. година

23.

Програм подршке Европске уније развоју општина - ЕУ ПРО

UNOPS

Европска Унија, учешће ЈЛС

Боља социјална кохезија и услови за живот кроз побољшање јавне инфраструктуре  и унапређење друштвених односа;

Изградња канализационе мреже у ромском насељу Трнавска река у Рашкој;  Изградња канализационе мреже у ромском насељу Баир у Ваљеву;

2018-2020. година

24.

Саградимо дом заједно - друга фаза

UNOPS

Европска Унија

Успоставити одржив, инклузиван и родно осетљив модел одговора на стамбене проблеме пресељених лица ромске националности у  Београду;

Обезбедити трајна  стамбена решења куповином сеоских кућа за 42 ромске породице

2017-2019. године

25.

Заједно за боље здравље ''Оснаживање капацитета Асоцијације здравствених медијаторки ради обезбеђивања одрживости и квалитета рада здравствених медијаторки у Србији''

Министарство здравља Републике Србије

UNICEF

Обезбеђивање бољег увида у квалитет рада здравствених медијаторки кроз истраживање задовољства представника ромске заједнице њиховим радом  и дефинисање препорука за унапређивање квалитета њихове праксе; Израда „Aнaлизе институциoнaлнoг oквирa рaдa здрaвствeних мeдиjaтoрки”  

2018-2019. година

26.

Караван здравља

 (у оквиру  програма Swiss PRO програма)

Асоцијација здравствених радника ромске националности

UNOPS, SDC

Унапређење здравља најмање 350 Рома и Ромкиња у Врању, Врањској Бањи, Сурдулици, Лесковцу, Прокупљу И Владичином Хану; Редовни и специјалистичи прегледи;

2018. година

27.

Све за децу - мобилизација заједнице за подршку развоју ромске деце

UNICEF, Бибија

UNICEF, GSK

Унапређење локалних капацитета за успостављање координисаних квалитетних инклузивних услуга у заједници за подршку раном развоју ромске деце; Унапређивање знања и капацитета родитеља за побољшање здравља деце, њихове исхране и развоја, посебно деце из најосетљивијих група, успостављањем директних и специфичних интерсекторских облика подршке;  

Фебруар 2018-Август 2019. године

28.

Унапређење раног развоја деце кроз унапређење рада патронажне службе у Београду

UNICEF, Градски завод за јавно здравље у Београду, Асоциајција за јавно здравље

UNICEF, Nordeus

 

Унапређење капацитета патронажне службе да пружи подршку најосетљивијим популацијама (посебно ромској популацији) у домену развоја и здравља деце и породице

2017-2019. године

29.

Подршка раном развоју деце кроз развој капацитета педијатријске службе и развојних саветовалишта за унапређења рада у домену подршке деци и породицама са посебним освртом на породице у ризику

UNICEF, Удружење падијатара Србије

UNICEF, VODA VODA

Едукација педијатара за унапређење пракси и подршке  деци са развојним ризицима и тешкоћама и деци са сметњама  у развоју; Педијатријске услуге развојних саветовалишта, са посебним акцентом на децу изложену ризицима по здравље и развој, међу којима су најугроженија деца из ромских заједница

2017-2020. година

30.

Социјална права за рањиве групе

Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије

BMZ

Ширење портфолиа услуга пружених кроз Центар за људска права у Београду

Септембар 2018 –Јун 2019. године

31.

Стоп дечијим браковима: мобилисање заједнице за адекватни одговор институција

UNICEF

Korean NatCom

 

Изградња капацитета на националном и локалном нивоу и у функцији успостављања одрживог одговора ради окончања дечијих бракова у Србији 

2018-2020. година

32.

Борба за право на детињство (у оквиру Swiss PRO програма)

 

Роса, Лесковац

 

UNOPS (SDC)

 

Заштита права детета и превенција раних бракова

 

2018. година