Становањe

СТАНОВАЊЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области становања: ''Унапредити услове становања Рома и Ромкиња у Републици Србији кроз обезбеђивање правне сигурности стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности, одговарајуће локације и културне адекватности, како је дефинисано међународним стандардима о праву на адекватно становање, а које је Република Србија ратификовала.''

Реализоване активности у области становања:

  • Израда Националне стамбене стратегије је у току, урађена је детаљана анализа стања, која је посебно обухватила и анализу услова становања социјално најугроженијих, посебно Рома и Ромкиња, што ће бити основ за предлагање одговарајућих циљева и мера за решење проблема у постојећим друштвеним и економским условима.
  • У оквиру пројекта Техничка помоћ „Унапређење услова живота и становања Рома који тренутно живе у неформалним насељима” грађевински радови су до сада успешно завршени у општинама/градовима Оџаци, Лебане, Уб, Лозница, Свилањац, Нови Пазар и Бољевац. За компоненту 1, потписани су Меморандуми од сарадњи са 13 општина за које ће се израђивати техничка документација и у зависности од потреба урбанистички планови. За ову компоненту активности спроводe следеће општине: Бачка Паланка, Краљево, Шабац, Лајковац, Пожаревац, Рума, Ниш, Власотинце, Бор, АлексинацСвилањац и Параћин. Пројектне активности у потпуности су завршене у  општинама Лајковац, Параћин, Пожаревац и Костоалац. За компоненту 2- помоћ у формирању 20 нових мобилних тимова за инклузију Рома МОС су потписале општине: Пожаревац, Бор, Беочин, Шабац, Параћин, Алексинац, Бачка Паланка, Рума, Зајечар, Краљево, Ниш, Чукарица, Власотинце, Владичин Хан, Суботица, Ковачица, Стара Пазова, Пећинци, Лајковац, Зрењанин. Израђени су Оперативни планови за свих 20 општина у којима су предвиђена средства од 126.00 евра. У марту су одржане обуке у Нишу и Београду за мобилне тимове из ИПА 2012 и у априлу за невладине одганизације које се баве проблемима Рома и њиховом инклузијом.  Као један од значајних реазултата рада мобилних тимова је чињеница да су у буџетима ЈЛС које су формирале мобилне тимове, за 2019. годину буџетирана средства за за рад и активносто мобилних тимова у износу од око 17 милиона динара. У оквиру компонента 3, настављена је подршка Грант корисницима везаним за помоћ у припреми тендерске документације, а грађевински радови су до сада успешно завршени у општинама/градовима Оџаци, Лебане, Уб, Лозница и Бољевац.
  • У оквиру програма ИПА 2014 „Пројекат побољшање социо-економских услова живота ромске популације“  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је Објавило позив за тендер (Contract notice). Уговор за овај пројекат је потписан са компанијом КПМГ д.о.о 23. децембра 2018. године. Вредност уговора је 2.705.170 евра. Имплементација уговора је започела 4. марта 2019. године.
  • Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома-оснаживање локалних заједница за инклузију Рома и Ромкиња“ је финансиран из ИПА 2016 програма, средствима управља ДЕУ у Србији, корисник је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а имплементациони партнер је Стална конференција градова и општина. У оквиру компоненте 1 програма  потписани су уговори са општинама: Лебане, Вршац, Сурдулица, Дољевац, Младеновац, Пирот, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Бечеј и Лозница. Основани су Мобилни тимови за инклузију Рома, као и локална координациона тела за управљање политиком инклузије Рома и Ромкиња. На јавном позиву за одабир 10 нових ЈЛС којима ће бити пружена подршка у изради/унапређењу локалних акционих планова за инклузију Рома и Ромкиња следеће ЈЛС су одабране: Власотинце, Пожаревац, Коцељева, Ниш, Алексинац, Бор, Бела Паланка, Сомбор, Бачка Паланка  и Оџаци. У оквиру компоненте 2 ИПА 2016 Програма, потписивањем уговора 3. септембра 2019. године, почело је спровођење  36 пројеката (24 пројекта из Партије 1 - Иницијатива за активно запошљавање ромског становништва; 12 пројеката из Партије 2 - Борба против дискриминације и промовисање равноправности ромског становништва) у укупном износу од  2 милиона евра. У оквиру компоненте 3 ИПА 2016 Програма, која подразумева израду планова детаљне регулације за подстандардна насеља, 21.09.2018. године потписани су уговори са општинама Кучево, Беочин, Бач, Лесковац, Куршумлија, Врњачка бања, Бујановац, Сомбор, Пећинци, Лебане и Сурдулица. Усвајање планских докумената очекује се до краја 2019.године.
  • Уредбом о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалних самоуправа, у 2018. години  утрошено је 260 милиона динара за побољшање услова живота интерно расељених лица. Иако припадници ромске националности чине 10% популације интерно расељених лица, у решавању стамбених потреба заступљени су са око 30% укупних корисника. До октобра 2019. године додељена су средства у 37 ЈЛС за откуп 132 сеоскe кућe са окућницом и средства у 29 општина за доделу 200 пакета грађевинског материјала. Када су у питању повратници по основу Споразума о реадмисији, додељена су средства у 10 ЈЛС за откуп 20 сеоских кућа са окућницом и средства у 9 ЈЛС за доделу 24 пакета грађевинског материјала. Роми чине 75% корисника у популацији повратника. Према Анализи стања и потреба интерно расељених лица  која је урађена у мају 2018. године у сарадњи са УНХЦР-ом, данас у Србији живи 10.188 интерно расељених Рома и Ромкиња који су у потреби, односно 1.435 породица.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије од 29.05.2019. године наводи се да ''велики број ромских домаћинстава нема приступ електричној енергији, води за пиће или немају прикључак на канализацију.''